Dekabo Group logo

Privacy beleid van DKB Partners BV

1. PRIVACY IS BELANGRIJK 

Privacy is belangrijk voor ons. We verwerken uw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier. In dit privacy beleid, leggen we u uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Onder verwerken wordt verstaan o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of gegevens op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen. We hebben het hier over u als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat. 

1.1. Vooraf 

U vindt in dit document hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, deze policy kan steeds aangepast worden. We raden u daarom aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen. 
Wenst u meer informatie over de privacy wetgeving in België, raadpleeg dan dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 

1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we? 

DKB Partners BV is actief in België waarvan de maatschappelijke zetel te Hoogbuul 35 in 2250 Olen. 
DKB Partners BV is een overkoepelende holding, dit privacy beleid geldt voor alle vennootschappen binnen de groep zijnde: 

  • Dekabo, BTW BE0461.875.495, RPR Turnhout, Hoogbuul 35 te 2250 Olen 
  • Fordibel, BTW BE0461.875.495, RPR Luik, Rue D’Abhooz 31, ZI des Hauts-Sarts te 4040 Herstal 
  • Rio Construct, BTW BE0461.875.495, Z.4 Broekooi 260 (Breker 47), 1730 Asse


Voormelde vennootschappen zijn de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij DKB Partners BV de eindverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is en derhalve ook uw contactpersoon. U vindt de contactgegevens hierboven. 

1.3. Hoe zijn wij bereikbaar? 

Mocht u vragen hebben over uw privacy of wenst u uw privacy-instellingen aan te passen, neem dan contact met ons op: 

  • Het adres Hoogbuul 35 te 2250 Olen 
  • Per mail via info@dekabo.be


1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit


Voor DKB Partners BV of groep van vennootschappen is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit: 

Gegevensbeschermingautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be 


2. UW RECHT OP PRIVACY 

U heeft heel wat rechten bij de verwerking van persoonsgegevens. Als DKB Partners BV uw  toestemming vraagt dan mag u die toestemming steeds intrekken. 
De uitvoering van uw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode. 

2.1 Eigen persoonsgegevens mogen ingezien worden 

U heeft het recht op inzage over eigen persoonsgegevens die wij over u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt. In dit geval kan u ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. 

2.2. U mag uw gegevens laten verbeteren/vervolledigen 


U mag ten allen tijde uw gegevens laten aanpassen. De gevraagde informatie bezorgen we u schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn. 
Het kan gebeuren dat uw verwerkte gegevens niet (meer) correct zijn. Geef ons uw verbeteringen / aanvullengen tijdig door. 

2.3 Recht op het wissen 

Bij enige twijfel of we uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, mag u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door DKB Partners BV geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens. 

2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens 


Wanneer u vermoedt dat uw gegevens onjuist zijn/ de verwerking onrechtmatig is, mag u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Hetzelfde geldt indien u niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen. 

2.5. Recht om bezwaar in te dienen 


U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

U kan ons toestemming geven om de door u bezorgde persoonsgegevens aan een derde partij over te dragen. 

2.7. Recht om klacht in te dienen 

Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zicht richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens vindt u terug onder 1.4. 

2.8. Identificatie van de aanvrager 

U kan de uitvoering van uw rechten op de verwerking van persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag 

  • via een brief op het adres Hoogbuul 35 te 2250 Olen 
  • per e-mail via info@dekabo.be


Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we uw aanvraag correct uitoefenen. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Pasfoto en identiteitskaartnummer te schrappen, ter bescherming van de privacy.  Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, wordt u hierover geïnformeerd. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een afdoend bewijs afgeleverd wordt. 
 

3. WAAROM WILLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN? 

3.1. DKB Partners BV moet wettelijke verplichtingen naleven 

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op: 
• fiscaal recht 
• handelsrecht 
• door de aard van de werken kan het eventueel gebeuren dat onze medewerkers schade toebrengen aan de eigendommen van een burger. 
• de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang. 

3.2. DKB Partners BV moet zijn contract kunnen uitvoeren 

Als klant bij ons doet u een beroep op onze diensten. Om een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren. 

Dit geldt eveneens als leverancier van DKB Partners BV. Ook dan dienen we het contract te respecteren en zijn wij genoodzaakt contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel te verwerken en te beheren. 

3.3. DKB Partners BV verkoopt geen persoonsgegevens 

Wij verkopen, huren noch geven uw persoonsgegevens door aan derden voor eigen gebruik. 
 

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE VAN U EN VOOR WELKE DOELEINDEN? 

4.1. Van onze zakelijke relaties 

Onze zakelijke relaties zijn onze leveranciers en klanten. DKB Partners BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden. 
Om u te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens : naam, voornaam, adres, geslacht, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, BTW nummer, bankrekeningnummer. 

4.2. Van de burgers 

Om het dossier van een schadegeval toegebracht aan een eigendom van een burger en veroorzaakt door een medewerker van DKB Partners BV, optimaal op te volgen (herstelling, verzekering) verwerken we de volgende persoonsgegevens van de burgers : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer. 
 

5. OVER HET DELEN EN BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

5.1. Met wie delen we uw persoonsgegevens ? 

Wij delen uw gegevens alleen met personen, die van ons en u uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen uw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van u ontvangen hebben. Wij delen uw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden verplicht. 

5.2. We bewaren jouw gegevens niet oneindig


DKB Partners BV gebruikt uw persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd. Het uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in. De persoonsgegevens van de burgers, in geval van een schadegeval, wordt bewaard tot de volledige afhandeling van het dossier. 

Hoogbuul 35,
2250 Olen
014 270 330
info@dekabo.be

BE0461.875.495

Vrijblijvende offerte

Contacteer ons via het contactformulier of per mail voor een vrijblijvende en gratis offerte

De Dekabo Groep omvat drie divisies: Dekabo in Olen, Fordibel in Herstal en Rio Construct in Asse (Brussel).

Over Dekabo Group